Akreditovaný kurz Manažer posuzování shody výrobků

 

Kurz Manažer posuzování shody výrobků je vytvořený jako rekvalifikační v rámci Národní soustavy kvalifikací (projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR). 

 

Legislativní povinnosti firem: 

Jednou ze základních povinností dovozců, výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a distributorů tzv. stanovených výrobků, ale i nestanovených výrobků je uvádět resp. dodávat na trh nebo do provozu bezpečné výrobky.

Problém výrobců často nastává v okamžiku, kdy ví, že konkrétní výrobek umí navrhnout, vyrobit, zabalit, vyskladnit, často i namontovat, oživit či uvést do provozu, avšak zapomínají na legislativně určené povinnosti, které se k jeho uvádění/dodávání na trh vztahují. A nejen to, často tak dochází k opomenutí významných nákladů, které souvisejí s posuzováním shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti výrobku a je zcela nezbytné je do finančních nákladů na jeho konstrukci a výrobu započítat.

Každá společnost, která vyrábí, dodává či zprostředkovává dodání tzv. stanovených výrobků by měla mít ve svých řadách osobu způsobilou zabezpečit proces posuzování a prohlašování shody výrobků. Pokud taková osoba v organizaci nefiguruje, zabezpečuje proces posuzování a prohlašování shody dle zákona její statutární zástupce. 

 

Popis rekvalifikačního kurzu:

Rekvalifikační kurz slouží k získání způsobilosti pro zajištění úplného životního cyklu posouzení a prohlášení shody (vlastností) příslušného stanoveného výrobku.

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu „Manažer posuzování shody výrobků“ disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti plnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Výkon profese představuje expertní činnost, uplatňovanou především ve výrobních podnicích či v poradenských organizacích a dále u osob autorizovaných/notifikovaných u ÚNMZ, případně u certifikačních orgánů certifikujících výrobky, akreditovaných ČIA. Absolvent kurzu je schopen zajistit komplexní proces posuzování i prohlašování shody výrobků a vykonávat funkci pověřené osoby k podepisování příslušných typů „Prohlášení…“, v souladu s legislativními požadavky vztahujícími se k příslušné výrobkové komoditě. 

Zaměstnavatel obsazuje pracovní pozici Manažer posuzování shody výrobků v případě, že zamýšlí získat vyšší úroveň záruk a postihnout celý životní cyklus procesů a činností realizovaných při posuzování a prohlašování shody výrobků.

Manažer posuzování shody výrobků musí prokázat interdisciplinární kompetence a být komplexním pracovníkem s maximální orientací v problematice posuzování shody výrobků. Dílčí kompetence musí být založeny na vědomostním potenciálu i vlastní edukační činnosti, komunikačních schopnostech a efektivitě jejich používání, diagnostických a osobnostních kompetencích, s přihlédnutím k nezbytné míře adaptability, umožňující orientaci ve změnách rámce využívaného k posuzování shody výrobků a schopnosti informovat o nich ostatní zainteresované strany. Zaměstnanec musí disponovat kompetencemi pro zvládnutí moderních informačních technologií včetně modelování procesů posuzování shody. Mimo uvedené primární kompetence k zajištění úplného životního cyklu posuzování a prohlašování shody výrobků musí Manažer posuzování shody výrobků prokázat i sekundární kompetence ke kooperaci, podnikavosti, uplatňování správné výrobní praxe, uspokojování očekávání zaměstnavatele, výkonnosti, samostatnosti, aktivnímu přístupu, celoživotnímu učení, zvládání zátěže ad.

Tato požadovaná kvalifikace je na trhu práce unikátní, vychází z potřeb zaměstnavatelů a legislativního rámce, určeného zákony ČR, směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a dále nařízeními vlády ČR.

Komplexní výuka probíhá prezenční formou. Problematika posuzování stanovených výrobků a jejich typů v dílčích výrobkových komoditách je opřena především o národní legislativní předpisy – zákony a nařízení vlády a předpisy platné na jednotném trhu EHS (EU) – nařízení a směrnice, přičemž každá výrobková komodita nachází oporu v samostatném legislativním předpisu.

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace. Zkouška z profesní kvalifikace se řídí hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard, kvalifikační standard a další dokumenty naleznete zde: 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1779-Manazer_posuzovani_shody_vyrobku/revize-2314

 

Přehled kompetencí profesní kvalifikace "Manažer posuzování shody výrobků" (kód: 66 -054-R):

1) Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních přdpisech definujících posuzovaný výrobek;

2) Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí;

3) Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity;

4) Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity;

5) Umístění označení CE na stanovené výrobky;

6) Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody / stálosti vlastností;

7) Orientace v ustanoveních právních přepisů upravujících uchovávání technických dokumentů  pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění.

Celková časová dotace kurzu odpovídá 122 hodinám. Kurz je rozdělen do 16 výukových dní.

 

Cena kurzu: 49.900,- Kč bez DPH (cena se liší v případě, že kurz probíhá u zákazníka). Na úhradu kurzu je možno čerpat příspěvek úřadu práce nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

  

Uchazeč po zdárném složení závěrečné zkoušky obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace s platností po celé Evropské unii.

 

Kurz je možno absolvovat také v kombinované formě v rozsahu 42 výukových hodin prezenčně a 80 výukových hodin distančně, e-learningovovou formou (e-learningová forma však není podporována z projektu POVEZ II).

 

 

Přehled vypsaných kurzů:

Rekvalifikační kurz Manažer posuzování shody výrobků probíhající v Mostě od 14.5.2019

Harmonogram kurzu:  

Obecný seminář 

14.5.2019 - Úvodní seminář pro výrobce strojních a elektrických zařízení, pro výrobce ocelových konstrukcí, pro již přihlášené účastníky kurzu a pro jejich zaměstnavatele. Seminář se uskuteční za účasti zástupců státních dozorových orgánů (České obchodní inspekce a Obvodního báňského úřadu) a je organizován bezplatně.

Akreditovaný kurz

06 až 07 /2019 - Vstupní konzultace s účastníky kurzu.

08 až 10/ 2019 - Zahájení prezenční formy výuky, rozdělené do 16 dnů. 

10/ 2019 - Ukončení kurzu a závěrečná zkouška.

Cena kurzu: 49.900,- Kč bez DPH (při využití dotačního příspěvku POVEZ II získáte zpět 85% z ceny kurzu a až 100% mzdových nákladů za účast na školení).

Místo konání kurzu: Okresní hospodářská komora Most, Višňová 666, Most.

Zakončení kurzu: zkouškou před autorizovanou osobou v rozsahu 6 - 7 hodin (zástupci společnosti KOMORA s.r.o.) dne 31.10.2019.

                                     

V případě Vašeho zájmu o kurz prosím vyplňte a podepiště přihlášku.

Tuto následně zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.                


KOMORA s.r.o.

    • Višňová 666
    • 434 01 Most

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.info (zavináč) komoracert.czwww.komoracert.cz